Link Kubet đã bị Phó chủ tịch của Barcelona loại bỏ trên Real Madrid King Cup.

Go to top