Kim Rồng Bồch Kim không phải sử dụng Cristiano Ronaldo để kích thích Messi. Họ không quan tâm nếu họ chỉ chế nhạo.

Go to top