Eng K8 AE888 “Maka” nói rằng Tottenham không thích nền tảng của người Do Thái, và tuyên bố chính thức đã đưa ra một tuyên bố của Tottenham

Go to top